Provoz ZŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,


základní škola se po nouzovém stavu opět otevře 25. 5. 2020 (pokud nedojde ze strany vlády k dalším opatřením). Docházka Vašeho dítěte není do konce školního roku povinná. V případě, že se Vaše dítě do školy nedostaví, prosím o oznámení této skutečnosti nejpozději do 18. 5.. Zároveň si podle toho nezapomeňte v jídelně nahlásit obědy.

V době od 25. 5. bude provoz ve škole ve znamení zvýšených hygienických opatření.

 • Děti přicházející do školy musí mít roušku

 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Neprodleně po příchodu do třídy si každý žák umyje důkladně ruce a použije dezinfekci

 • Lavice ve třídách budou rozmístěny tak, že každý žák bude sedět samostatně

 • Po dobu výuky nemusí žáci ani učitelé používat roušky

 • Roušky je nutno používat při přestávkách nebo skupinových aktivitách

 • Přestávky budou žáci v max. míře trávit na zahradě.

 • Po každé hodině si žáci umyjí a vydezinfikují ruce

 • Při stravování bude každý žák sedět ve své lavici, v jídelně jeden u stolu

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

 • Každému žákovi bude po příchodu do školy změřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě jejího zvýšení nebo podezření na onemocnění budou rodiče bezodkladně vyzváni k vyzvednutí žáka ve škole

 • Rozvrh hodin bude upraven

 • Školní družina bude v provozu do 15 hodin, a to pokud možno na zahradě. V případě, že žáci budou ve škole, osoba, která přijde žáka vyzvednout, se ohlásí telefonem u zvonku ŠD, popř. mob. telefonem přímo vychovatelce ŠD. Na žáka čeká před školou, nevstupuje do budovy. To platí i při vyzvedávání žáků po vyučování.

 • Jsou zrušeny veškeré zájmové kroužky

 • Naléhavé osobní konzultace s vedením školy hlaste předem po telefonu

Při prvním vstupu žáka do školy předloží zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení:


- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,

kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Bez tohoto prohlášení nebude žákovi docházka do ZŠ umožněna


Těšíme se na shledání a pevně věříme, že se nám společnými silami podaří stávající situaci zvládnout.


V Českých Kopistech dne 9. 5. 2020 Mgr. Ivana Latislavová

ředitelka školy


22 zobrazení

+420 666 777 888

© 2019 ZŠ a MŠ České Kopisty, vytvořeno Latisk Litoměřice