Školní řád

 

Stručně ze školního řádu:

Každý žák má právo:

 • na názorovou svobodu a věcné připomínky

 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

 • na pomoc a ochranu dospělých, na zvláštní péči, je-li jí zapotřebí

 • na odpočinek v době přestávek

 • Každý žák má povinnost:

 • dodržovat školní řád a pokyny dospělých

 • pravidelně a včas docházet do školy dle rozvrhu

 • řádně se vzdělávat a připravovat se na vyučování

 • dodržovat bezpečnost a hygienu, neohrožovat zdraví své ani druhých, nenosit do školy nebezpečné a nevhodné věci

 • mít pro opuštění školy v době vyučování písemný souhlas rodičů

 • Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • žádat o uvolnění k ozdravným apod. pobytům

 • dostávat informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí

 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se dítěte (též prostřednictvím Školské rady)

 • Zákonní zástupci mají povinnost:

 • informovat školu zdravotním stavu dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vyučování

 • oznamovat škole dle zákona potřebné osobní údaje

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy, čistě upraven, včas a dostatečně odpočinutý

 • osobně se dostavit k projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka

 • při zaviněném poškození školního majetku svým dítětem zajistit opravu, případně finanční úhradu

 • omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování

 • přebírat automaticky odpovědnost za žáka uvolněného z výuky

 • respektovat školní řád