Školská rada

Školská rada

 

V tříletém funkčním období 11/21– 11/24 bude školská rada pracovat v tomto složení:

 

Za pedagogy: Bc. Radka Makulová – předseda Makulova.R@seznam.cz

 

Za zřizovatele: Lenka Tichá

 

Za rodiče: Michal Bureš

 

 

 

K čemu slouží?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům škol, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Navzájem si pomáhají a naplňují vizi školy. Scházejí se alespoň 2x do roka.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení řediteli školy. 

Rodiče se mohou obrátit se svou žádostí, problémem či připomínkou, na kteréhokoli člena školské rady.