Školní řád

Školní řád školy je závazným dokumentem upravujícím vztahy mezi školou, žáky a rodiči. Jeho dodržování je důležité k tomu, abychom se vyhnuli zbytečným problémům, nepříjemnostem a vůbec všemu, co by narušovalo naše vzájemné dobré vztahy. Děkujeme za snahu dodržovat pravidla.

Stručně ze školního řádu:

Každý žák má právo:

 • na názorovou svobodu a věcné připomínky

 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

 • na pomoc a ochranu dospělých, na zvláštní péči, je-li jí zapotřebí

 • na odpočinek v době přestávek

 • Každý žák má povinnost:

 • dodržovat školní řád a pokyny dospělých

 • pravidelně a včas docházet do školy dle rozvrhu

 • řádně se vzdělávat a připravovat se na vyučování

 • dodržovat bezpečnost a hygienu, neohrožovat zdraví své ani druhých, nenosit do školy nebezpečné a nevhodné věci

 • mít pro opuštění školy v době vyučování písemný souhlas rodičů

 • Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • žádat o uvolnění k ozdravným apod. pobytům

 • dostávat informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí

 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se dítěte (též prostřednictvím Školské rady)

 • Zákonní zástupci mají povinnost:

 • informovat školu zdravotním stavu dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vyučování

 • oznamovat škole dle zákona potřebné osobní údaje

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy, čistě upraven, včas a dostatečně odpočinutý

 • osobně se dostavit k projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka

 • při zaviněném poškození školního majetku svým dítětem zajistit opravu, případně finanční úhradu

 • omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování

 • přebírat automaticky odpovědnost za žáka uvolněného z výuky

 • respektovat školní řád

Školská rada

V tříletém funkčním období 11/18 – 11/21 bude školská rada pracovat v tomto složení:

 

Za pedagogy: Bc. Radka Makulová – předseda Makulova.R@seznam.cz

 

Za zřizovatele: Lenka Tichá

 

Za rodiče: Michal Bureš

 

 

 

K čemu slouží?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům škol, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Navzájem si pomáhají a naplňují vizi školy. Scházejí se alespoň 2x do roka.

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 • podává podněty a oznámení řediteli školy.
   

Rodiče se mohou obrátit se svou žádostí, problémem či připomínkou, na kteréhokoli člena školské rady.

 

 

 

 

Zápisy ze školské rady

 

 

Zápis č.1/2018

Zápis č.2/2019

Zápis č.1/2019

+420 666 777 888

© 2019 ZŠ a MŠ České Kopisty, vytvořeno Latisk Litoměřice